Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

Zebrania Członków Zielonogórskiego Oddziału PTMA


Walne Zebranie Członków Oddziału 25. stycznia 2014r.


Zebranie otworzył prezes Henryk Butkiewicz przedstawiając porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie kol. mgr Michał Żejmo w wykładzie „Lubuskie astrobazy” zaprezentował projekt uruchomienia 4 obserwatoriów: w Świdnicy, Żaganiu, Witnicy i Sulęcinie. Obserwatoria (astrobazy) mają być wykonane do końca 2015r. Koszt 1 bazy to około 400 tys. zł – finansowane w całości z funduszy europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podstawowe wyposażenie bazy: teleskop 356 mm f-11 z automatyką + system Fastar, teleskop Schmidta – Cassegraina 250 mm, dwa teleskopy Newtona, teleskop do obserwacji Słońca, teleskop do astrofotografii, zestaw lornetek, akcesoria dodatkowe. Astrobazy zostaną wyposażone w stacje bolidowe, w tym jedna z siatką dyfrakcyjną.

Prezes Henryk Butkiewicz złożył sprawozdanie z rocznej działalności naszego oddziału, obejmującej popularyzację astronomii w postaci pokazów nieba dla publiczności, pokazów i wykładów dla szkół, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji. Popularyzację prowadzono wspólnie z pracownikami Instytutu Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na wniosek kol. H. Butkiewicza Walne Zebranie uzupełniło skład Zarządu o 1 członka: kolegę Michała Żejmo. Zatwierdzono również delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTMA, który odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2014r. W Białymstoku.

W trakcie zebrania kol. Michał Żejmo prezentował obserwacje Słońca przy pomocy teleskopu słonecznego z monitorem.Walne Zebranie Członków Oddziału 29. stycznia 2012r.

W zebraniu uczestniczyło 19 członków.Na wstępie dr Agnieszka Słowikowska, pracownik naukowy Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaprezentowała wykład multimedialny „Magnetary”, w którym przedstawiła aktualny stan wiedzy o tych gwiazdach, metodykę ich badania oraz własny udział i przebieg badania nowoodkrytego magnetara. Wykład wywołał duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję.

Następnie wiceprezes Henryk Butkiewicz odczytał sprawozdanie z działalności za rok 2011. W 2011 roku działalność koncentrowała się głównie na pokazach. Odbyły się kilkakrotnie pokazy w szkołach srednich i podstawowych, pokazy przed wejściem do biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze, wielokrotne pokazy w Świdnicy i okolicach, pokaz plam słonecznych w Zaborze z okazji Dnia Dziecka. W trakcie roku udzielono dużo porad dotyczących zakupu i eksploatacji sprzętu optycznego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie bez zastrzeżeń.
Na zebraniu wybrany został nowy Zarząd i nowa Komisja Rewizyjna.

Jako wytyczne na rok 2012 przyjęto dalszą popularyzację astronomii i tworzenie astrobazy w Świdnicy.

Uczestnicy zebrania zobowiązali nowy Zarząd do opracowania wniosków do Zarządu Głównego o srebrną i złotą odznakę honorową dla zasłużonych działaczy Oddziału. Wstępny wniosek o złotą odznakę dla Henryka Butkiewicza uczestnicy zebrania przyjęli przez aklamację.

W tarkcie zebrania uczestnicy obejrzeli bogatą, prywatną kolekcję meteorytów, należącą do kolegi Mieczysława Amanowicza - członka naszego Oddziału.


Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku

W dniach 16-18 maja 2014 r. odbył się w Białymstoku Walny Zjazd Delegatów PTMA. W obradach uczestniczyli również delegaci naszego oddziału: kol. Henryk Butkiewicz i kol. Gabriel Wziętek. Walny Zjazd wybrał nowe władze PTMA i wytyczył przyszłe kierunki działania.

Poniżej zamieszczamy wybrane zdjęcia z przebiegu Zjazdu, wykonane przez Janusza Wilanda. Obszerna foto – relacja z WZD jest na stronie Janusza Wilanda.


Delegataci
na sali obrad.


Wyróżnienie naszego delegata Prezesa Henryka Butkiewicza Złotą Odznaką PTMA.

Wręczenia odznaki dokonał Honorowy Prezes PTMA dr Henryk Brancewicz.


W trakcie Zjazdu wypadła dziewięćdziesiąta rocznica urodzin kol. Henryka Butkiewicza, o czym na zjeździe pamiętano. Nasz Prezes otrzymał liczne życzenia i gratulacje od Delegatów łącznie z chóralnym odśpiewaniem „dwieście lat”.


Linki do fotografii z WZD udostępnili również koledzy z Białegostoku: 
- Maciej Jarmoc foto WZD
- Łukasz Wołyniec foto WZD