Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

Zebrania lata 2012 - 2014Walne Zebrania Oddziału 2015 - 2022

Spotkania


W dniu 31. stycznia 2015r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze członków PTMA Oddziału Zielona Góra.

Zebranie otworzył prezes Henryk Butkiewicz przedstawiając historię współpracy z profesorem Januszem Gilem i Jego ogromny wkład w funkcjonowanie i rozwój naszego Oddziału, poczynając od nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Centrum Astronomii, poprzez pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, wspomaganie organizacji pokazów i udział pracowników naukowych Instytutu Astronomii w naszej działalności. Zebrani członkowie minutą ciszy uczcili pamięć Profesora, członka naszego Oddziału i przyjaciela.


Walne Zebranie uznano za prawomocne, po czym prezes przedstawił porządek obrad.
Na wstępie odbył się wykład mgr Karoliny Rożko z Instytutu Astronomii UZ p.t. „Między Nami a Pulsarami”.


Takie badania prowadzi aktualnie Instytut Astronomii UZ. Po wykładzie nastąpiła ożywiona dyskusja, w której pani Karolina Rożko udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania zainteresowanych.

Następnie prezes przedstawił sprawozdanie z działalności popularyzatorskiej, podkreślając współpracę ze szkołami, przedszkolami, środowiskami zawodowymi oraz organizację otwartych pokazów nieba dla publiczności. Pokazy obejmowały głównie obserwacje Słońca, Księżyca i planet – były wykonywane zarówno sprzętem PTMA jak i w większości sprzętem własnym aktywnych członków. Na terenie Zielonej Góry szczególną aktywność w pokazach wykazywali koledzy: Andrzej Au, Henryk Butkiewicz, Gabriel Wziętek, Robert Mały, Eugeniusz Gołębiewski. Na terenie Gorzowa i Lubska działalność prowadzili koledzy Mieczysław Amanowicz i Tadeusz Gerstel.

Wykład dotyczył wykorzystania emisji radiowej pulsarów do badania właściwości pyłu i gazu w przestrzeni galaktyki.

W głosowaniu Walne Zebranie powołało nowy Zarząd Odziału w składzie:

Prezes: Henryk Butkiewicz

Wiceprezes: Michał Żejmo

Sekretarz: Tadeusz Gerstel

Skarbnik: Robert Mały

Członkowie Zarządu: Mieczysław Amanowicz, Zygmunt Jaworski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczacy: Roman Karczmar

Członkowie: Włodzimierz Chorostin, Barbara Piekarska

Członkowie Zarządu
poprzedniej kadencji
po uzyskaniu absolutorium.


W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem przyjęto jako główny kierunek dalszej działalności popularyzację astronomii w różnych formach. Kolega Najdyhor wystąpił z wnioskiem o starania w sprawie uzyskania pomieszczenia dla naszego Oddziału przy budowanym planetarium. Wnioskował również o cykliczne odczyty dla członków PTMA, prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Astronomii lub studentów starszych lat UZ. Uczestnicy Zebrania stwierdzili, że Zarząd Główny PTMA przydziela zdecydowanie zbyt mało odznak dla zasłużonych działaczy.


Część sprawozdawczą zakończył wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wniosek przegłosowano jednomyślnie.

Przerwa na konsumpcję tortu z czekoladowym pulsarem - prezent od pani Karoliny.


Walne Zebranie Oddziału 2016r.


30 stycznia 2016r. w Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus odbyło się Walne Zebranie Oddziału.
Porządek obrad:
1. Wyświetlenie filmu: "Nasz Wszechświat" (Mateusz Wiśniewicz).
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za rok 2015.
3. Dyskusja i plan pracy na rok 2016.
4. Wybór Delegatów na Zjazd Delegatów.


Na Zjazd Delegatów w Białymstoku jednogłośnie wybrano kolegów: Włodzimierza Chorostina i Gabriela Wziętka.

8. kwietnia 2016r. prezes Zarządu Głównego Mieczysław Jagła odwiedził nasz Oddział i przeprowadził dłuższą rozmowę z prezesem Henrykiem Butkiewiczem i członkiem PTMA Gabrielem Wziętkiem.

Walne Zebranie Oddziału 2018r.


27 stycznia 2018r. w Planetarium Wenus odbyło się Zebranie sprawozdawczo wyborcze Członków Oddziału. Porządek obrad był następujący:

1. Wykład doktoranta Mateusza Wiśniewicza p.t. "Planety pozasłoneczne".
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za rok 2017.
3. Dyskusja i wytyczne do pracy na rok 2018.
4. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.
5. Wybór władz Oddziału.

Na Walny Zjazd Delegatów w Chorzowie (zaplanowany przez Zarzad Główny PTMA na 28.04.2018) jednogłośnie wybrano kolegów: Mieczysława Amanowicza i Zdzisława Górskiego.

Część sprawozdawczą zakończył wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wniosek przegłosowano jednomyślnie.

W głosowaniu Walne Zebranie powołało nowy Zarząd Odziału w składzie:

Prezes: Gabriel Wziętek
Wiceprezes: Henryk Butkiewicz

Sekretarz: Zdzisław Górski
Skarbnik: Robert Mały
Członkowie Zarządu: Zygmunt Jaworski, Michał Żejmo

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Roman Karczmar
Członkowie: Włodzimierz Chorostin, Eugeniusz Gołębiewski

Sądu Koleżeńskiego nie wybrano.

Dokumentację fotograficzną zebrania wykonał kolega Mieczysław Amanowicz i sympatyk naszego Oddziału Leszek Szabat.

Walny Zjazd Delegatów 2018r


28 kwietnia 2018r w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbył się 42. Walny Zjazd Delegatów PTMA - szczegóły na http://www.ptma.pl. W Zjeździe uczestniczyli nasi delegaci: kol. Mieczysław Amanowicz i kol. Zdzisław Górski.


Walne Zebranie Oddziału 2019r.


26 stycznia 2019r. w Planetarium Wenus odbyło się Zebranie Członków Oddziału. Porządek obrad był następujący:

1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za rok 2018.
2. Dyskusja i kierunki działalności w roku 2019.
3. Wnioski i sprawy inne.
a) Przyjęto wniosek, aby adres Oddziału i dyżury zlokalizować w Planetarium Wenus, ponieważ prezes G. Wziętek uzyskał już od kierownika Planetarium pozwolenie na korzystanie z sali w soboty, na potrzeby spotkań PTMA. Decyzja o zmianie adresu zostanie podjęta na najbliższym zebraniu, po uzgodnieniach z kierownictwem Planetarium.
b) Zebranie przegłosowało proponowaną zmianę na stanowisku skarbnika. Nowym skarbnikiem został kol. Sławomir Gandecki.

Zebranie Oddziału marzec 2019r.


23 marca 2019r odbyło się zebranie członków Oddziału. Głównym tematem zebrania były sprawy organizacyjne związane ze zmianą siedziby Oddziału. Podjęta została decyzja, że nowa siedziba Zielonogórskiego Oddziału PTMA będzie się mieścić w Planetarium Wenus.

Walne Zebranie Oddziału 2020r.


25 stycznia 2020r. w Planetarium Wenus odbyło się Zebranie Członków Oddziału. Porządek obrad był następujący:

1. Wykład dr Karoliny Rożko p.t. "Słońce i nie tylko".
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za rok 2019.
3. Dyskusja i kierunki działalności w roku 2020.
4. Wnioski i sprawy inne. Przyjęto wniosek uzupełnienia władz Oddziału i wyboru wiceprezesa.
5. Wybór wiceprezesa Oddziału.

Członkowie zaproponowali na stanowisko wiceprezesa kolegę Marka Marcinkiewicza, pracownika Planetarium Wenus. Wniosek przegłosowano jednomyślnie. Wiceprezesem został wybrany mgr Marek Marcinkiewicz.


Walne Zebranie Oddziału 2022r.


29 stycznia 2022r. w Planetarium Wenus odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Zebranie Członków Oddziału. Tematyka zebrania była następująca:
1. Sprawozdanie Zarządu za okres 4-letniej kadencji Władz Oddziału 2018 - 2021.
2. Wybór nowych Władz Oddziału.
3. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTMA.
4. Dyskusja i wnioski dotyczące działalności w 2022r.
5. Sprawy różne.

Część sprawozdawczą zakończył wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek przegłosowano jednomyślnie.
W głosowaniu Walne Zebranie powołało nowy Zarząd Odziału w składzie:

Prezes: Marek Marcinkowski
Wiceprezes: Gabriel Wziętek

Sekretarz: Zdzisław Górski
Skarbnik: Sławomir Gandecki
Członkowie Zarządu: Tadeusz Gerstel, Zygmunt Jaworski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Włodzimierz Chorostin
Członek: Eugeniusz Gołębiewski

Sądu Koleżeńskiego nie wybrano.
Na Walny Zjazd Delegatów jednogłośnie wybrano kolegę Sławomira Gandeckiego.